Nou perfil bonificable de la T-10 de l’ATMG

S’elimina el perfil bonificat de la T-10 de 13 a 25 anys. Les targetes que teniu no es podran seguir recarregant, s’han de retirar i emetre-les amb un nou perfil.

El nou perfil passa a ser de 17 a 29 anys (ambdós inclosos). Per canviar de perfil heu d’omplir una nova sol·licitud, d’acord amb les condicions que s’exposen a continuació:

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES PERSONES DESTINATÀRIES PER PODER OBTENIR LA BONIFICACIÓ

  • Estar empadronat/da al municipi de Fornells de la Selva.
  • En cas de persones amb discapacitat, a més a més d’estar empadronat/da, haurà de disposar de l’acreditació legal de persona amb discapacitat, amb grau de discapacitat reconeguda (percentatge igual o superior al 33%).

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

La sol·licitud s’haurà de fer una única vegada.

La sol·licitud es podrà presentar de forma presencial a l’Ajuntament o de forma telemàtica mitjançant tramitació electrònica al Registre General de l’Ajuntament de Fornells de la Selva.

També es podrà presentar utilitzant qualsevol dels sistemes i registres previstos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documentació que cal presentar

  • Formulari de sol·licitud normalitzat, disponible aquí i/o al Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Fornells de la Selva.
  • DNI, NIE o document oficial que acrediti la identitat de la persona sol·licitant. En el cas de menors d’edat, l’autorització del pare/mare/tutor/a

OBLIGACIONS DE LES PERSONES QUE OBTINGUIN UNA TARGETA BONIFICADA:

  • Fer un ús correcte de la seva targeta personalitzada, que serà unipersonal i intransferible.
  • En cas de pèrdua o robatori, es podrà sol·licitar l’anul·lació de la targeta i demanar-ne una de nova. Quan es tracti d’un robatori, caldrà presentar còpia de la denúncia. En cas de pèrdua, el cost de la nova targeta (3,5€) anirà a càrrec de la persona usuària.