Informació pública de l’estudi de viabilitat econòmica-financera de la piscina municipal

En sessió plenària de data 22 de març de 2024 es va acordar aprovar l’estudi de viabilitat econòmica-financera per a l’execució i gestió del Servei de Piscina Municipal i sotmetre’l a informació pública.