Accès informació pública

La informació d'aquesta pàgina es troba en una web externa. A continuació us indiquem l'enllaç per a que hi navegueu. Segurament s'obrirà en una altra pestanya, després només cal que torneu a aquesta pestanya per seguir navegant per la web.

Accès informació pública
 • Sol·licitud accès a la informació pública

  Clica aquí per accedir a la Sol·licitud accès a la informació pública

  Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.

  La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d’accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l’hora de resoldre la vostra sol·licitud.

  El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d’edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

  En el cas que es tracti d’informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’ interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

 • Informe petició d'accès a la informació pública

  Any 2022

  • SOL·LICITA UNA ANALÍTICA DE L’AIGUA DE FORNELLS 01/09/2022 RESOLTA
  • DEMANA UN DOCUMENT ACREDITATIU DE DIFERENTS TEMES REFERENTS A LA CONTRACTACIÓ DE LA PISCINA. (CONTRACTES + SS) 18/07/2022 RESOLTA
  • TRAMESA SOL D’INFORMACIÓ PUBLICA DE LA SRA LAURA AZNAR LLUCIA EN LA QUE SOL·LICITA INFORMACIÓ DE SANCIONS A GRANS TENIDORS AMB PISOS BUITS. 14/07/2022 RESOLTA
  • SOL·LICITUD DE RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS ANY 2021 AMB INDICACIÓ DE L’IMPORT, ADJUDICATARI I OBJECTE EN FORMAT REUTILITZABLE. 26/04/2022 RESOLTA
  • DEMANEN UN DESGLÒS DEL COST TOTAL DE L’OBRA DE RELLOTGE SOLAR ANALEMÀTIC. 26/01/2022 RESOLTA

  Any 2021


  Any 2020