Competències

I. En matèria de personal
a) Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de treball de l’entitat local, o d’una altra administració pública.
b) Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupen en propietat.
c) Declarar i resoldre totes les situacions administratives del personal funcionari i laboral, i concedir les jubilacions de qualsevol tipus.
d) Autoritzar la compatibilitat de caràcter públic al personal depenent de l’entitat local.
e) Corregir i sancionar al personal funcionari i laboral, segons el procediment corresponent, per la comissió d’infraccions lleus, greus o molt greus, tret la separació del servei i la ratificació de l’acomiadament que correspon al Ple de la Corporació.
f) Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

II. En matèria de gestió econòmica i financera
a) Autoritzar i disposar totes les despeses d’imports superiors als5.000 euros i fins al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
b) Aprovar l’atorgament de subvencions d’import no superior al 2% dels recursos ordinaris del pressupost.

III. En matèria de Contractació i Patrimoni
a) Les contractacions i concessions de tota classe d’import superior als 5.000 euros i fins al 10% del recursos ordinaris del pressupost legalment establert; incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge indicat referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.
La delegació porta inherent la facultat d’aprovar el Plec de Clàusules administratives, el Plec de prescripcions tècniques, l’expedient de contractació i la despesa, la facultat d’adjudicar el contracte i formalitzar-lo i totes les altres facultats que la legislació vigent atribueix a l’òrgan de contractació, relativa a interpretació dels contractes, modificació dels seu contingut, pròrroga dels seus terminis, revisió de preus, retorns de fiances o garanties, resolucions dels contractes…
En el cas de contractacions d’obres també abastarà la delegació referent a l’aprovació dels estudis de seguretat i salut, la conformitat als plans de seguretat i salut i els nomenaments de director tècnic de les obres i coordinador de seguretat i salut, excepte que per això sigui necessari adjudicar un contracte de serveis que per la seva quantia hagi de ser aprovat per una altre òrgan.
b) Els convenis amb entitats i associacions públiques i privades.
c) L’adquisició de béns i drets de valors compresos entre l’1,5% i el 10% dels recursos ordinaris legalment establerts, així com l’alienació del patrimoni quan no superi el percentatge indicat en els següents supòsits:
• La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
• La de béns mobles, tret els declarats de valor històric i artístic l’alienació dels quals no estiguin previstos.
d) Acceptar expressament els béns adquirits a títol lucratiu quan l’adquisició sigui incondicional.
e) Llicències d’ocupació temporal per ús privatiu de l’espai públic sense transformació o modificació del domini públic.
f) Alienar efectes no utilitzables.

IV. En matèria d’Urbanisme
a) Acordar la demolició d’obres i instal•lacions.
b) Acordar la instrucció dels expedients de ruïna sense perill immediat.
c) Atorgar, denegar, modificar o prorrogar les llicències urbanístiques d’obres menors i majors.
d) Aprovació prèvia de projectes d’actuacions específiques d’interès públic a que es refereix l’article 47.4 i 48 TRLUC.
e) Atorgament de llicències per noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable a que es refereix l’article 49 TRLUC.
f) Autorització d’usos i obres de caràcter provisional.
g) Aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització.
h) Aprovació dels projectes d’urbanització complementaris.
i) Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística.
j) Constitució de Juntes de Compensació i Associacions de Cooperació.
k) Aprovació inicial d’instruments de planejament de desplegament general no reservats al Ple.
l) Aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació i concessió i estiguin previstos en el pressupost.

V. En matèria d’Activitats
a) Atorgament, denegació, canvi de nom i modificacions substancials i no substancials de les llicències ambientals d’activitats previstes en la llei.
b) La concessió de llicències d’activitats recreatives i espectacles públics, excepte les de caràcter extraordinari