Demografia

El creixement demogràfic a Fornells presenta una línia clarament ascendent, excepte una lleu inflexió a principis del segle XX. Remuntant-nos a èpoques molt llunyanes, podem dir que el 1380 tenim notícies de 38 focs, o llocs habitats, que donen uns 170 habitatns en total. El 1553 es dóna el mateix nombre de focs.

El 1718 hi havia 180 habitants i el 1787 n’hi havia 344. En ple segle XIX, al 1860 ja habitaven a Fornells 861 persones que es repartien en 160 cases, 77 de les quals eren ubicades al centre del municipi. Però a la fi del segle trobem una davallada: el nombre total es redueix a 756 habitants.

Quant al segle passat, esmentar que el 1930 n’hi havia 798, el 1968 se’n comptaven 858 i el 1970 s’arribava als 900 habitants, que els podem distribuir d’aquesta forma: 427 al nuclii del poble; 126 al veïnat de la Barceloneta, 174 al veïnat de la Selva, 85 al veïnat del Mas Cases i 88 al veïnat del Mas Serra.

Finalment, el 1979, els habitants de Fornells pasaven del miler amb escreix. Aquest creixement demogràfic constatn en les darreres dècades és degut a la proximitat dels centres industrials de Girona i Cassà de la Selva, amb els quals el municipi de Fornells té bona comunicació.